informační server pro Pardubice, Hradec Králové a okolí

Město Hradec Králové dokončilo úspěšně další velký projekt a ušetřilo navíc i nemalý finanční obnos z městského rozpočtu. V konkrétních číslech jde o částku ve výši 8.164.953 Kč, kterou město získalo z evropských dotací na začátku roku 2009 pro projekt „Odbahnění a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové“. Finanční prostředky by městu měly přijít na účet v srpnu tohoto roku a podle předpokladů pokryjí 90 % celkových uznatelných nákladů na tento projekt.

Rekonstrukce, kterou provádí společnost POPR s.r.o., byla zahájena 1. října 2009 a dokončena dle původního plánu dne 14. 06. 2010, kdy bylo předáno dílo. Kolaudační řízení na místě bylo naplánováno na 15. 06. 2010.

Cílem projektu bylo vytvoření optimálních podmínek v oblasti významného krajinného prvku se zvýšením krajinné a druhové biodiverzity území. V rámci rekonstrukce bylo provedeno komplexní revitalizační opatření rybníku Biřička na stejnojmenném potoce. Došlo k odstranění přebytečných sedimentů s ponecháním litorálních pásem včetně ostrovu. Proběhla rekonstrukce hráze a funkčních objektů. Zrealizovanými úpravami bude zajištěna stálá akumulace vody v nádrži s menším rozkolísáním výšky hladiny. Vodní dílo tak umožní lépe převést povodňové vody, čímž se sníží nebezpečí poškození vodních děl pod rybníkem. Citlivou úpravou břehů včetně porostů dojde ke zvýšení druhové rozmanitosti a díky zachování litorálních pásem a ostrova budou zachovány stávající biologické funkce.

Projekt „Odbahnění a rekonstrukce funkčních objektů rybníka Biřička v Hradci Králové“ je realizován z části díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 6 – „Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *